Privacyverklaring
REMA TIP TOP Holding Benelux B.V. en haar dochtervennootschappen (hierna: ‘REMA TIP TOP’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’) verwerken persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’).
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 16 januari 2024.

1. ALGEMEEN
Voor alle bedrijven binnen REMA TIP TOP is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.
Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken (van ontvangen en opslaan tot aanpassen, doorsturen en verwijderen), zijn onder meer:

 • basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw functie;
 • contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
 • aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
 • financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;
 • technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt;
 • persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, bij ons solliciteert, uw visitekaartje aan ons geeft of uit informatie die wij krijgen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld via (openbare) registers (zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) of uit openbare bronnen en websites.

2. DOELEINDEN
De persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om onze klantenkring te onderhouden en uit te breiden kunnen wij u benaderen met voor u relevante informatie, publicaties of uitnodigingen. Dat doen wij ook om de relatie met onze partners, leveranciers en overige relaties te onderhouden.
 • Om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren, verzamelen en analyseren we het surfgedrag van de bezoekers op onze website.
 • Om uw sollicitatie of uw inschrijving voor een van onze recruitmentactiviteiten te kunnen behandelen, vragen wij om uw persoonsgegevens. De gegevens die u met ons deelt via e-mail, LinkedIn, sollicitatie- en contactformulier op www.werkenbijrematiptop.nl en in (telefoon)gesprekken, bewaren wij tot uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Als wij in de toekomst opnieuw contact met u willen opnemen voor een vacature, dan vragen wij toestemming om uw persoonsgegevens langer op te mogen slaan. Dat zal dan maximaal één jaar zijn.
 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht. Denk daarbij ook aan het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van de accountantscontrole.
 • Om bestellingen en opdrachten af te kunnen handelen op basis van de uitvoering van een overeenkomst.

3. RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING
De rechtsgrond voor de verwerking is voornamelijk gelegen in:

 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • vanwege een gerechtvaardigd belang;
 • met uw toestemming.

4. UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS
Binnen REMA TIP TOP kunnen gegevens worden uitgewisseld voor de hiervoor genoemde doeleinden. Uitwisseling binnen REMA TIP TOP speelt met name voor marketingdoeleinden, activiteiten van intern beheer (waaronder interne analyses) en voor het innen van vorderingen. Uiteraard worden niet meer gegevens uitgewisseld dan redelijkerwijs noodzakelijk.
De moedermaatschappij voor de bedrijven uit het Rema concern is het Duitse REMA Tip Top AG. Met de moedermaatschappij worden ook gegevens uitgewisseld. Dat gebeurt in hoofdzaak op geaggregeerd niveau (dus geen persoonsgegevens). Het is niettemin denkbaar dat er ook persoonsgegevens met de moedermaatschappij worden uitgewisseld. De moedermaatschappij verwerkt die gegevens in dat geval conform haar eigen privacy beleid.

In onder andere de volgende gevallen kunnen wij persoonsgegevens delen met derde partijen:

 • Ter voldoening aan een wettelijke verplichting, zoals een melding bij een toezichthouder of bij het doen van Belastingaangiftes;
 • Aan externe leveranciers die wij inschakelen voor verwerking van de persoonsgegevens, zoals onze ICT-leveranciers of een vertaalbureau;
 • Aan externe partijen die betrokken zijn bij de organisatie of hosting van events.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf ook verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens REMA TIP TOP, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG. Met niet-verwerkers worden indien nodig ook schriftelijke afspraken gemaakt, zoals privacy convenanten.

Als een van onze externe leveranciers persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte, dan zal onze schriftelijke overeenkomst met hen passende maatregelen omvatten, meestal standaard contractbepalingen.

5. BEWAARTERMIJN GEGEVENS
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd.

6. BEVEILIGING
REMA TIP TOP zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data en versleutelde communicatie. De genomen maatregelen worden periodiek getoetst.

7. RECHTEN
U kunt de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen.

De Compliance Officer kan het verzoek of de eventuele klacht in behandeling nemen en is bereikbaar via e-mail: complianceofficer@rttbenelux.nl. Wij zullen binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek een reactie afgeven. Dit kan langer duren door eventuele complexiteit van het verzoek, maar niet langer dan drie maanden.

Het is mogelijk dat wij niet aan het verzoek kunnen voldoen. Bijvoorbeeld in verband met de rechten en vrijheden van derden. Mochten wij aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zal dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar worden gemaakt. Ook heeft u het recht om eventuele vragen in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

8. CONTACT
Als u meer wilt weten, vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u (schriftelijk) contact met ons opnemen via: complianceofficer@rttbenelux.nl of REMA TIP TOP Holding Benelux B.V., t.a.v. Compliance Officer, Postbus 5312, 6802 EH Arnhem.

Omdat wij deze verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen raden wij u aan om deze pagina regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen. Als wij onze privacyverklaring ingrijpend veranderen dan publiceren wij dat ook via een duidelijk bericht op onze website. Als wij uw gegevens voor een andere verwerking willen gebruiken, dan zullen wij u actief informeren.